SRON Hệ thống xử lý vật liệu silo

Mỗi hệ thống là giải pháp tùy chỉnh dựa trên các tình huống môi trường và dự án duy nhất.