SRON Hệ thống silo thép

Mỗi hệ thống là giải pháp tùy chỉnh dựa trên các tình huống môi trường và dự án duy nhất.